Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.


Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”Zakończyła się Umowa nr UEB/000021/05/D o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego ,, Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” zawartej PFRON z siedzibą w Warszawie. Grant przeznaczony był na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecone w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Grant w wysokości 10 584,00 zł wykorzystany został w okresie od 17 sierpnia do 31 grudnia 2020 roku na zakup fartuchów, płynu i żelu dezynfekcyjnego, przyłbic, chusteczek do dezynfekcyjnych,  dezynfektora NV800 ze stojakiem, rękawic.

Dzięki wsparciu pracownicy i beneficjenci Stowarzyszenia są zabezpieczeni przed zarażeniem COVID-19.


Czytaj więcej...

 Czytaj więcej...    Czytaj więcej...   Czytaj więcej...

ZAPEWNIENIE TRWAŁOŚCI - Projekt „ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIERADZKIM” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania IX.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020


ZADANIE 6 – Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego


Prowadzona przez Stowarzyszenie DARY LOSU ( partnera projektu Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim) „Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego” - nadal świadczy usługi pomocy w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży. Prowadzone są zajęcia opiekuńcze, zajęcia specjalistyczne oraz działania wspierające opiekunów faktycznych podopiecznych placówki. Specjalistyczna placówka działa przez 6 dni w tygodniu. Prowadzona jest w formach połączonych: opiekuńczej oraz w formie specjalistycznej. Projekt CUS wpłynął znacząco na wzbogacenie oferty pomocowej dla grupy beneficjentów korzystających ze wsparcia.

W placówce realizowane są następujące działania: prowadzenie terapii specjalistycznych ( ok. 130 godz. tygodniowo ) oraz zajęć opiekuńczych (ok. 25 godz. tygodniowo) wpływających na zwiększenie samodzielności beneficjentów oraz rozwijanie następujących kompetencji kluczowych: porozumiewania się w języku ojczystym, kompetencji informatycznych, kompetencji społecznych i obywatelskich, świadomości i ekspresji kulturalnej, porozumiewania się w językach obcych, kompetencji informatycznych poprzez: treningi umiejętności społecznych, gimnastykę korekcyjną, EEG biofeedback, Integrację Sensoryczną, terapię pedagogiczną, Snoezelen oraz logo lub neurologopedię. W roku 2020 32 beneficjentów korzysta z indywidualnych zajęd specjalistycznych. Natomiast codziennie 6 beneficjentów korzysta z grupowych zajęd opiekuńczo-wychowawczych. Kadrę opiekuńczą stanowią osoby posiadające wyższe wykształcenie pedagogiczne natomiast do prowadzenia zajęd specjalistycznych zatrudnione są osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych terapii oraz co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Do pomocy w opiece nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi beneficjentami zatrudnione są pomoce terapeutów. Zatrudnienie kadry po zakończeniu projektu CUS finansowane jest dzięki: dotacji celowej TVP program Reklama dzieciom i środków własnych Stowarzyszenia ( zaj. opiekuńcze) oraz dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Rozwój krokiem do niezależności” i środków własnych Stowarzyszenia (zajęcia specjalistyczne).

Grupy wsparcia spotykają się 1 raz w tygodniu w ramach Klubiku dla rodziców, organizowane są wtedy zajęcia praktyczne, wymiana doświadczeń mająca na celu zwiększenie umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

ZADANIE 7 - Specjalistyczne usługi opiekuocze na terenie miejsc zamieszkania


Specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie miejsca zamieszkania, prowadzone przez Stowarzyszenie DARY LOSU ( partnera projektu Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim) dla 3 osób niesamodzielnych od maja 2020 do grudnia 2020r w wymiarze 73 godzin . Usługi dostosowane były do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Nad prawidłową realizacją usług czuwał pracownik socjalny. Wsparcie finansowane było ze środków własnych Stowarzyszenia.

Zadanie 8 – Poradnictwo w tym psychologiczne

Poradnictwo w tym psychologiczne to działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Realizowane w Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w szczególności przez udzielanie poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pomocy w uzyskaniu informacji na temat poziomu funkcjonowania podopiecznych oraz umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych. Spotkania indywidualne odbywały się w ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenia. W okresie V-XII 2020 roku zrealizowano 16 godz. porad z psychologiem oraz 15 godz. porad pedagogicznych. Skorzystało z nich 9 beneficjentów. Kadrę stanowiły osoby posiadające wyższe wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne.

Czytaj więcej...                                        Czytaj więcej...

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia DARY LOSU w Sieradzu, składam Państwu drogie Koleżanki i Koledzy, życzenia zdrowia, radości i pomyślności. Aby marzenia się spełniały, nadzieja przy Nas trwała i by otaczali Nas dobrzy, radośni i życzliwi Ludzie. Aby Nowo narodzony Chrystus był w naszych sercach.
 
                                                                                                   Maria Wika
  

Boże Narodzenie 2020.

 Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

 Jak co roku o tej porze Święty Mikołaj nie zapomniał o podopiecznych Stowarzyszenia DARY LOSU w Sieradzu.  Ze względu na restrykcje związane z COVID-19 bez tradycyjnego Spotkania Wigilijnego z kolędami i wieczerzą ale za to niezmiennie z serca płynącymi życzeniami  Bożonarodzeniowymi i paczkami żywnościowymi. Podopieczni zostali obdarowywani indywidualnie  paczkami w siedzibie Stowarzyszenia,  w razie potrzeby wolontariusze rozwozili paczki bezpośrednio do domów potrzebującym. Fundatorami paczek świątecznych  byli:  Stowarzyszenie DARY LOSU w Sieradzu, Wojewoda Łódzki oraz PKO Bank Polski S.A Oddział 1 w Sieradzu. Obdarowano 150 osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Gościem Radia Łódź Nad Wartą była prezes sieradzkiego Stowarzyszenia Dary Losu. W programie "Rozmowa Dnia" mówiła o pracy z niepełnosprawnymi w trudnym czasie epidemii i o obawach związanych, z prawdopodobną, koniecznością zmiany siedziby organizacji.


kliknij tutaj