Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.


 

Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...

Projekt „Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim” jest projektem partnerskim współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Realizatorami projektu są:

Powiat Sieradzki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu-partner wiodący

Gmina Miasto Sieradz- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Brzeźnio/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU W SIERADZU

Okres realizacji projektu to 1.12.2017 r. do 31.04.2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 4 621 887,95 zł ( słownie cztery miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych , 95/100) i obejmuje:

1) dofinansowanie 4 153 126,35 zł(słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia sześć złotych, 35/100), z następujących źródeł :

- ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 3 928 604,76 zł ( słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset cztery złote, 76/100)

- ze środków dotacji celowej w kwocie nieprzekraczającej 224 521,59 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych, 59/100).

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 238 osób

niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z

terenu powiatu sieradzkiego.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi społeczne w miejscu zamieszkania tj:

- asystenckie dla osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu

asystenci osób niepełnosprawnych/asystenci osobiści osób niepełnosprawnych,

- opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu

opiekunowie.

Ponadto realizowane będą usługi poza miejscem zamieszkania tj:

- Krótkookresowy pobyt wytchnieniowy dla osób niesamodzielnych który będzie realizowany w

formie zadania zleconego ,

- Usługa Transportowa dla osób niesamodzielnych których korzystanie z usługi wynika z

infrastruktury(obszary wiejskie i słabo rozwinięta komunikacja) oraz potrzeb wynikających z

niesamodzielności (transport specjalistyczny lub transport standardowy),

- Klub Seniora dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, realizowany będą zajęcia np. kulinaria, robótki ręczne, florystyczne, muzyczne, rozwiązywanie krzyżówek itp.

-Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego, możliwość korzystania z środowiskowej świetlicy dla osób niepełnosprawnych, gdzie będzie zapewniona opieka wykwalifikowanych osób, które będą prowadzić rożnego rodzaju zajęcia.

-Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, organizowane będą szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych z zakresu: opieki higienicznej, opieki antyodleżynowej, pierwszej pomocy przedmedycznej itp.

Ponadto realizowane będą usługi wspierające dla opiekunów faktycznych tj. poradnictwo w tym

psychologiczne. Usługa świadczona będzie przez specjalistów. Ponadto opiekunowie faktyczni

będą mogli wziąć udział w szkoleniach w zakresie zwiększania umiejętności w opiece nad osobą

niesamodzielną.

W ramach projektu będzie prowadzona praca socjalna z potencjalnymi uczestnikami.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji do projektu będą miały:

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający

wielokrotnego wykluczenia,

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby

z niepełnosprawnością sprzężoną,

- osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną

i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

- osoby z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa

w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej będą miały pierwszeństwo podczas rekrutacji

przed wyżej wymienionymi grupami osób.

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... REKRUTACJA Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu rozpoczyna rekrutację dzieci i młodzieży z orzeczeniami o niepełnosprawności do projektu : „ ROZWÓJ KROKIEM DO NIEZALEŻNOŚCI” realizowanego od maja 2019 r do marca 2022 r, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z odpisu 1% oraz dopłat uczestników w wysokości 7 zł za godzinę terapii specjalistycznej. W ramach projektu prowadzone będą intensywne, specjalistyczne terapie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych. Będą to: - terapia Integracji sensorycznej - terapia neuro i logopedyczna - terapia pedagogiczna - terapia EEG biofeedbeck - terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata - gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna - trening umiejętności społecznych Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi. Wypełnione Karty Zgłoszeniowe z subiektywną ocena samodzielności ( do pobrania ze strony www.darylosu.org) oraz aktualne orzeczenia o niepełnosprawności i inną dokumentację np. opinię z poradni psychologicznej lub opinię pedagoga z placówki lub zaświadczenie od lekarza, dokumentację medyczną należy składać w biurze Stowarzyszenia przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu w dniach 02; 06; 07; 08; 09; 10 maja 2019 r w godz. 16.00- 19.00.
Czytaj więcej... Czytaj więcej... STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DARY LOSU w Sieradzu ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz tel. 509685180 Sieradz, dn:................. , „ Rozwój krokiem do niezależności ” KARTA ZGŁOSZENIOWA ............................................... Imię i nazwisko zgłaszającego ............................................... Adres zamieszkania, nr telefonu Zgłaszam udział mojego dziecka / podopiecznego ……………………........................................., urodzonego .............................................................. w Projekcie „Rozwój krokiem do niezależności" realizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Dary Losu w Sieradzu w terminie 01.04.2019 – 31.03.2022 roku, współfinansowanego ze środków PFRON Do Karty dołączam: 1. Ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności 2. Ocenę Samodzielności KARTA OCENY SAMODZIELNOŚCI Samodzielność mojego dziecka w sferze ruchowej oceniam na (właściwe zakreślić): Bardzo nisko 1 2 3 4 5 Bardzo wysoko Samodzielność mojego dziecka w sferze komunikacji oceniam na: Bardzo nisko 1 2 3 4 5 Bardzo wysoko Samodzielność mojego dziecka w sferze kompetencji społecznych oceniam na: Bardzo nisko 1 2 3 4 5 Bardzo wysoko Ogólną niezależność mojego dziecka oceniam na: Bardzo nisko 1 2 3 4 5 Bardzo wysoko Podpis osoby składającej Kartę Zgłoszeniową:
Czytaj więcej... Czytaj więcej... REKRUTACJA Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu rozpoczyna rekrutację małych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do projektu : „ SZANSA DLA NAJMŁODSZYCH” realizowanego od maja 2019 r do marca 2022 r, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z odpisu 1% oraz dopłat uczestników w wysokości 7 zł za godzinę terapii specjalistycznej. W ramach projektu prowadzone będą intensywne, specjalistyczne terapie w wymiarze śr. 4 godz. tygodniowo z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych. Będą to: - terapia Integracji sensorycznej - terapia neuro i logopedyczna - rehabilitacja ruchowa - terapia psychopedagogiczna Ponadto bezpłatnie prowadzone będą śr. 2 godz. miesięcznie : - poradnictwo psychologiczne - konsultacje specjalistyczne Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi. Wypełnione Karty Zgłoszeniowe ( do pobrania ze strony www.darylosu.org) oraz aktualne orzeczenia o niepełnosprawności i inną dokumentację np. opinię z poradni psychologicznej lub opinię pedagoga z placówki lub zaświadczenie od lekarza, dokumentację medyczną należy składać w biurze Stowarzyszenia przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu w dniach 02; 06; 07; 08; 09; 10 maja 2019 r w godz. 16.00- 19.00. Zapraszamy szczególnie dzieci małe. W razie nie zgłoszenia się pełnej liczby beneficjentów procedura rekrutacyjna zostanie wydłużona do końca maja. Czytaj więcej...
Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej... PROJEKT CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIERADZKIM Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu jako partner realizuje: 1.WSPARCIE W RAMACH SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO EEG BIOFEEDBACK W ramach realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w zad.6 realizowana jest terapia specjalistyczna w zakresie. Beneficjenci bardzo chętnie uczęszczają na tę formę terapii. Podstawą treningu jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu” polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Poprzez specjalistycznie uwarunkowany trening prowadzi się do wzrostu walorów funkcji poznawczych mózgu oraz do poprawy jakościowej pracy mózgu, sprawiając lepsze funkcjonowanie organizmu. Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej... REHABILITACJA Czytaj więcej...Czytaj więcej... ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE/NEUROLOGOPEDYCZNE 2. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W ramach realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”- zad.7 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego odbywają się specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Osoby biorące udział w projekcie mogą rozwijać swoje umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. Prowadzone zajęcia pozwalają zaspokajać podstawowe potrzeby życiowe i umiejętności społeczne. Wspólne spędzanie czasu z terapeutami i udział w różnorodnych zajęciach pozwala cieszyć się i uśmiechać. Czytaj więcej... Czytaj więcej...Czytaj więcej... 3. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE dla niepełnosprawnych i/lub niesamodzielnych mieszkańców powiatu sieradzkiego w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”