Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

 logo program regionalny    lodzkie   ue-efs

ZAPEWNIENIE TRWAŁOŚCI - Projekt „ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIERADZKIM” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania IX.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020


ZADANIE 6 – Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego


Prowadzona przez Stowarzyszenie DARY LOSU ( partnera projektu Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim) „Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego” - nadal świadczy usługi pomocy w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży. Prowadzone są zajęcia opiekuńcze, zajęcia specjalistyczne oraz działania wspierające opiekunów faktycznych podopiecznych placówki. Specjalistyczna placówka działa przez 6 dni w tygodniu. Prowadzona jest w formach połączonych: opiekuńczej oraz w formie specjalistycznej. Projekt CUS wpłynął znacząco na wzbogacenie oferty pomocowej dla grupy beneficjentów korzystających ze wsparcia.

W placówce realizowane są następujące działania: prowadzenie terapii specjalistycznych ( ok. 130 godz. tygodniowo ) oraz zajęć opiekuńczych (ok. 25 godz. tygodniowo) wpływających na zwiększenie samodzielności beneficjentów oraz rozwijanie następujących kompetencji kluczowych: porozumiewania się w języku ojczystym, kompetencji informatycznych, kompetencji społecznych i obywatelskich, świadomości i ekspresji kulturalnej, porozumiewania się w językach obcych, kompetencji informatycznych poprzez: treningi umiejętności społecznych, gimnastykę korekcyjną, EEG biofeedback, Integrację Sensoryczną, terapię pedagogiczną, Snoezelen oraz logo lub neurologopedię. W roku 2020 32 beneficjentów korzysta z indywidualnych zajęd specjalistycznych. Natomiast codziennie 6 beneficjentów korzysta z grupowych zajęd opiekuńczo-wychowawczych. Kadrę opiekuńczą stanowią osoby posiadające wyższe wykształcenie pedagogiczne natomiast do prowadzenia zajęd specjalistycznych zatrudnione są osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych terapii oraz co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Do pomocy w opiece nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi beneficjentami zatrudnione są pomoce terapeutów. Zatrudnienie kadry po zakończeniu projektu CUS finansowane jest dzięki: dotacji celowej TVP program Reklama dzieciom i środków własnych Stowarzyszenia ( zaj. opiekuńcze) oraz dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Rozwój krokiem do niezależności” i środków własnych Stowarzyszenia (zajęcia specjalistyczne).

Grupy wsparcia spotykają się 1 raz w tygodniu w ramach Klubiku dla rodziców, organizowane są wtedy zajęcia praktyczne, wymiana doświadczeń mająca na celu zwiększenie umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

ZADANIE 7 - Specjalistyczne usługi opiekuocze na terenie miejsc zamieszkania


Specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie miejsca zamieszkania, prowadzone przez Stowarzyszenie DARY LOSU ( partnera projektu Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim) dla 3 osób niesamodzielnych od maja 2020 do grudnia 2020r w wymiarze 73 godzin . Usługi dostosowane były do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Nad prawidłową realizacją usług czuwał pracownik socjalny. Wsparcie finansowane było ze środków własnych Stowarzyszenia.

Zadanie 8 – Poradnictwo w tym psychologiczne

Poradnictwo w tym psychologiczne to działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Realizowane w Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w szczególności przez udzielanie poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pomocy w uzyskaniu informacji na temat poziomu funkcjonowania podopiecznych oraz umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych. Spotkania indywidualne odbywały się w ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenia. W okresie V-XII 2020 roku zrealizowano 16 godz. porad z psychologiem oraz 15 godz. porad pedagogicznych. Skorzystało z nich 9 beneficjentów. Kadrę stanowiły osoby posiadające wyższe wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne.

logodl                                        cus