Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Czytaj więcej...   Czytaj więcej...

Projekt  SZANSA DLA NAJMŁODSZYCH współfinansowany ze środków PFRON w ramach  Niepublicznej  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej DARY LOSU w Sieradzu.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON dla małych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności realizuje od maja 2019 r do marca 2022 projekt : „ SZANSA DLA NAJMŁODSZYCH”.

W ramach projektu prowadzone są intensywne, specjalistyczne terapie w wymiarze śr. 4 godz. tygodniowo
z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych:

- terapia Integracji sensorycznej

- terapia neuro i logopedyczna

- rehabilitacja ruchowa

- terapia psychopedagogiczna

     Ponadto bezpłatnie prowadzone są śr. 2 godz. miesięcznie:

- poradnictwo psychologiczne

- konsultacje specjalistyczne

Poniżej zamieszczamy harmonogram realizowanych działań.

Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

Zgłoszenia na listę rezerwową do projektu przyjmowane są w systemie ciągłym na podstawie Kart Zgłoszeniowych zamieszczonych poniżej.

Do pobrania: Karta zgłoszeniowa; Harmonogram Czytaj więcej...    Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON realizuje od maja 2019 roku projekt : „ ROZWÓJ KROKIEM DO NIEZALEŻNOŚCI”, którego beneficjentami jest 32 dzieci i młodzieży z orzeczeniami o niepełnosprawności.

W ramach projektu prowadzone są intensywne, specjalistyczne terapie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych zakupionych dzięki wsparciu środkami PFRON. Łóżko wodne, słuchawki do przewodnictwa kostnego oraz specjalistyczne oprogramowanie do terapii Neurofeedback to tylko niektóre z elementów wyposażenia zapewniających prowadzenie tarapii na najwyższym poziomie.

Beneficjenci systematycznie, co najmniej raz w tygodniu korzystają z terapii Integracji sensorycznej, terapii neuro i logopedycznej, terapii pedagogicznej, terapii EEG biofeedback, terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata, zajęć gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej oraz treningu umiejętności społecznych TUS. W pierwszym roku realizacji przewidzianych jest łącznie 5420 godzin specjalistycznego wsparcia.

   Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

Realizacja projektu przewidziana jest do 31 marca 2022 roku i zakłada poprawę w funkcjonowaniu u co najmniej 75 procent beneficjentów objętych wsparciem za pośrednictwem środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. 

Plik do pobrania tutaj

    

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...   Czytaj więcej...   Czytaj więcej...

W ramach realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”- zad.6 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach 8-9.06.2019r. odbyło się dwudniowe szkolenie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.  Szkolenie było z obszaru zwiększenia wiedzy i samoświadomości rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz rozszerzenia ich kompetencji rodzicielskich.

Warsztaty dla rodziców odbywały się pod nazwą     Usłyszeć siebie – Usłyszeć dziecko.

Szkolenie prowadziły doświadczone terapeutki z Fundacji Zrozumieć Autyzm.                  

  Prowadzące dzieliły się wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej pracy z rodzicami dzieci
w spektrum autyzmu, w nurcie terapii rozwojowych, opartych na relacjach.

 

Uczestnicy zdobyli umiejętności z zakresu:

ü  Poznania podstawowych założeń pracy z dzieckiem w spektrum autyzmu w podejściu rozwojowym opartym na zabawie,

ü  poznania narzędzi i technik metody Growth trough Play System wspierających rozwój umiejętności społeczno- komunikacyjnych,

ü  rozpoznawania emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

ü  tworzenia efektywnych strategii zaspokajania swoich potrzeb.

 

Warsztaty miały charakter interaktywny, z przestrzenią do szukania indywidualnych rozwiązań dla każdego z uczestników.

Czytaj więcej...


Czytaj więcej...


Czytaj więcej...


Czytaj więcej...

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Czytaj więcej...    Czytaj więcej...  Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniach 8-9 czerwca 2019 r. odbędzie się szkolenie pod nazwą:

Warsztaty wspierające dla Rodziców-„Usłyszeć siebie - usłyszeć dziecko”

8.06.2019r.- sobota    godz. 9.00-16.00

9.06.2019r.- niedziela godz. 9.00-15.00

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Panią Iwonę Wojtasik terapeutę Fundacji Zrozumieć Autyzm.                                     

Zapraszamy opiekunów faktycznych beneficjentów projektu Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim do udziału w szkoleniu.

                        Czytaj więcej...

Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...

Projekt „Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim” jest projektem partnerskim współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Realizatorami projektu są:

Powiat Sieradzki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu-partner wiodący

Gmina Miasto Sieradz- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Brzeźnio/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU W SIERADZU

Okres realizacji projektu to 1.12.2017 r. do 31.04.2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 4 621 887,95 zł ( słownie cztery miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych , 95/100) i obejmuje:

1) dofinansowanie 4 153 126,35 zł(słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia sześć złotych, 35/100), z następujących źródeł :

- ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 3 928 604,76 zł ( słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset cztery złote, 76/100)

- ze środków dotacji celowej w kwocie nieprzekraczającej 224 521,59 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych, 59/100).

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 238 osób

niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z

terenu powiatu sieradzkiego.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi społeczne w miejscu zamieszkania tj:

- asystenckie dla osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu

asystenci osób niepełnosprawnych/asystenci osobiści osób niepełnosprawnych,

- opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu

opiekunowie.

Ponadto realizowane będą usługi poza miejscem zamieszkania tj:

- Krótkookresowy pobyt wytchnieniowy dla osób niesamodzielnych który będzie realizowany w

formie zadania zleconego ,

- Usługa Transportowa dla osób niesamodzielnych których korzystanie z usługi wynika z

infrastruktury(obszary wiejskie i słabo rozwinięta komunikacja) oraz potrzeb wynikających z

niesamodzielności (transport specjalistyczny lub transport standardowy),

- Klub Seniora dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, realizowany będą zajęcia np. kulinaria, robótki ręczne, florystyczne, muzyczne, rozwiązywanie krzyżówek itp.

-Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego, możliwość korzystania z środowiskowej świetlicy dla osób niepełnosprawnych, gdzie będzie zapewniona opieka wykwalifikowanych osób, które będą prowadzić rożnego rodzaju zajęcia.

-Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, organizowane będą szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych z zakresu: opieki higienicznej, opieki antyodleżynowej, pierwszej pomocy przedmedycznej itp.

Ponadto realizowane będą usługi wspierające dla opiekunów faktycznych tj. poradnictwo w tym

psychologiczne. Usługa świadczona będzie przez specjalistów. Ponadto opiekunowie faktyczni

będą mogli wziąć udział w szkoleniach w zakresie zwiększania umiejętności w opiece nad osobą

niesamodzielną.

W ramach projektu będzie prowadzona praca socjalna z potencjalnymi uczestnikami.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji do projektu będą miały:

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający

wielokrotnego wykluczenia,

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby

z niepełnosprawnością sprzężoną,

- osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną

i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

- osoby z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa

w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej będą miały pierwszeństwo podczas rekrutacji

przed wyżej wymienionymi grupami osób.

Czytaj więcej...